COPROSMA virescens

zickzackstrauch corokia

COPROSMA galaxy

corokia buddleioides